מלגות/מחקרים

התקנון המלא והמחייב להענקת מענקי המחקר מטעם איגוד רופאי המשפחה

קול קורא להענקת מענקי מחקר מטעם איגוד רופאי המשפחה לשנת 2024

נוהל קבלת מלגת מצוינות
איגוד רופאי המשפחה פועל לעידוד חבריו בתחום המחקרי והאקדמי. האיגוד מעודד את חבריו להשתתף באופן פעיל בכנסים מדעיים בארץ ובחו"ל ולצורך כך יעניק מלגות מצוינות למציגים בכנסים מדעיים בחו"ל. מצורף בזה הנוהל להגשת בקשות תמיכה להשתתפות בכנסים מדעיים
ד''ר סגל ערן, יו''ר וועדת פרסים ומלגות של איגוד רופאי המשפחה

נוהל לקבלת מלגת מצוינות
מטרה:
איגוד רופאי המשפחה פועל לעידוד חבריו בתחום המחקרי והאקדמי. האיגוד מעודד את חבריו להשתתף באופן פעיל בכנסים מדעיים בארץ ובחו"ל ולצורך כך יעניק מלגות מצוינות למציגים בכנסים מדעיים בחו"ל.
קריטריונים לקבלת מלגת מצויינות מטעם האיגוד
1. המלגה תינתן עבור הרצאה, הנחיית סדנא  או פוסטר בכנס רפואי מדעי בחו''ל.
2. מגיש הבקשה – חבר באיגוד לפחות שנה קלנדרית שלמה.
3. על החבר להמציא לוועדת מלגות – תקציר ההרצאה, הזמנה רשמית ובה רשום שמו ואישור השתתפות רשמי .
4. תינתן מלגה אחת לשנה אקדמית - קלנדרית לחבר איגוד.
5. עבור הרצאה / סדנה / פוסטר יינתן פרס לחבר איגוד אחד בלבד, גם אם היו מספר מציגים.
6. מקבל המלגה יעביר תקציר עבודתו / מצגת להצגה באתר האינטרנט של האיגוד, כתנאי לקבלת המלגה. כמו כן יצוין באתר כי חבר האיגוד קיבל את המלגה הנ''ל.
7. חבר איגוד יהיה רשאי לערער בכתב על החלטת וועדת מלגות בפני מליאת וועד האיגוד.
8. חברי איגוד בעלי מינוי אקדמי של מרצה בכיר ומעלה לא יהיו זכאים לקבלת מלגות אלה.
9. סכום המלגה – 3,000 ש''ח – ישתנה על פי החלטת וועד האיגוד והמלצת הגזבר.
10. וועדת המלגות תתכנס על פי הצורך בימי המפגש של וועד האיגוד.
11. קבלת מלגה מותנית בחברות באיגוד בשנתיים האחרונות לבקשת המלגה.

אופן הגשת הבקשות
תקציר ההרצאה /פוסטר/ סדנא , הזמנה רשמית ובה רשום שם מגיש הבקשה ואישור השתתפות רשמי יש לשלוח לד''ר סגל ערן – ד''א [email protected]

ולמזכירת האיגוד שרית פזרקר [email protected] או בפקס  7604838– 03

הנוהל נכתב בלשון זכר לצורך הפשטות אך מכוון לשני המינים.

בברכה
ד''ר סגל ערן
יו''ר וועדת פרסים ומלגות של איגוד רופאי המשפחה