תקנון

תקנון איגוד רופאי המשפחה

פרק א'-הוראות יסוד

 1.  האיגוד יקרא בשם - "ההסתדרות הרפואית בישראל - איגוד רופאי המשפחה"
  או: “THE ISRAELI ASSOCIATION OF FAMILY PHYSICIANS”
 2. האיגוד הנו חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), מוקם מתוקף תקנון הר"י ויונק את סמכויותיו מכוח תקנות ההסתדרות הרפואית הנוגעות לאיגודים וכפי שיהיו בתוקף מזמן לזמן. כל תקנה מתקנון איגוד רופאי המשפחה שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנון הר"י, מדיניותה או פעולותיה - בטלה מעיקרה.
 3. כל החלטה, שתתקבל באסיפה הכללית של האיגוד,במוסדות האיגוד או בארגונים וחוגים השייכים לו,  שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת למדיניות הר"י, החלטותיה או פעולותיה - בטלה מעיקרה.
 4. מטרות האיגוד:

4.1. פיתוח וקידום רפואת המשפחה בישראל על כל ענפיה.

4.2. דאגה לחינוך רופאי המשפחה, אימונם והשתלמותם.

4.3. קשירת קשרים עם ארגוני רופאי המשפחה בחו"ל, ייצוג רפואת המשפחה הישראלית כלפי פנים וכלפי חוץ.

4.4. שמירה על ייחוד והגנה על תחומי המקצוע.

4.5. לשם השגת מטרות האלה רשאי האיגוד לפעול, בכפוף לאישור מחלקת החשבונות בהר"י, בכל דרך חוקית הנראית לו כמשרתת את המטרות ובכלל זה להטיל מיסים ולנהל קרנות.

פרק ב- חברות

 1. החברות באיגוד מותנית בחברות בהר"י, למעט חברי חוץ. ישנם ארבעה סוגי חברות:
  א. חבר מן המניין
  ב. חבר שלא מן המניין
  ג. חבר כבוד
  ד. חבר חוץ

5.1. כחבר מן המניין - יוכלו להתקבל רק רופאים חברי הר"י בעלי תואר מומחה ברפואת המשפחה, ורק הם יוכלו לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד. הזכות להיבחר לתפקידים ביצועיים, כגון יו"ר האיגוד, מזכיר האיגוד או גזבר האיגוד, מחייבת כי עיסוקו בפועל של הרופא יהיה ברפואה.

5.2. חבר שלא מן המניין- יוכל ליהנות מכל הזכויות כחבר מן המניין, להוציא את הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד. כחבר שלא מן המניין יכולים להתקבל:

5.2.1. רופא מתמחה ברפואת המשפחה.

5.2.2. רופא בעל תואר מומחה רפואי, שעליו החליטה ועדת הקבלה כי הוא מקצוע רפואי הקרוב לרפואת המשפחה.

5.2.3. רופא בעל תואר מומחה אחר, העובד בפועל כרופא משפחה.

5.2.4. בעל תואר אקדמאי מוסמך או אח/ות העובד/ת או חוקר/ת ברפואת המשפחה או ברפואה הראשונית.

5.2.5. רופא כללי העוסק ברפואת המשפחה.

5.3. חבר כבוד- חבר אשר האיגוד מבקש להביע את הוקרתו אליו, בשל תרומתו המיוחדת לרפואת המשפחה. ועד האיגוד ו/או האסיפה הכללית רשאים לבחור חברי כבוד ברוב של שני שלישים. חבר כבוד אינו חייב להיות חבר בהר"י.

5.4. חבר חוץ-כחבר חוץ יכול להתקבל מומחה ברפואת המשפחה, תושב חוץ.  חבר מן המניין שייעדר מן הארץ לתקופה של יותר משנתיים ומבקש להיות חבר חוץ באיגוד.

 1. נוהלי קבלה

6.1. כל מועמד, המעוניין להתקבל כחבר מן המניין, כחבר שלא מן המניין או כחבר חוץ באיגוד, יגיש לוועדת הקבלה של האיגוד טופס בקשה בצירוף המסמכים הרלוונטיים.

6.2. וועדת קבלה בת שני חברים תבחר מקרב חברי וועד האיגוד. תפקיד וועדת הקבלה לבדוק את מסמכי הבקשה, לאמת את פרטי המועמד, לדון בבקשה ולהביא לפני הוועד את המלצותיה. מגיש הבקשה הופך להיות חבר באיגוד לאחר שבחירתו אושרה ברוב רגיל בוועד ולאחר ששילם דמי חבר לשנת הקבלה. החלטת הועד לגבי קבלת הבקשה או דחייתה תימסר למועמד בכתב.

6.3. על הוועד לנמק את החלטתו אם החליט לדחות את הבקשה. למגיש הבקשה יש זכות ערעור על החלטת הועד. לצורך כך על המועמד להגיש, בתוך חודש אחד מיום קבלת ההודעה בכתב, ערעור אל ועדת הביקורת של האיגוד. וועדת הביקורת לאחר דיון מחודש בערעור רשאית לאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני וועד האיגוד ולטעון את טענותיו. החלטת הוועד תהיה סופית מבחינת האיגוד אם כי, תינתן אפשרות ערעור על החלטת האיגוד לבית הדין של הר"י, והכרעתו תהיה סופית.

 1. הפסקת חברות

7.1. לפי בקשה בכתב מהחבר לוועד האיגוד. יציאת חבר מהאיגוד אינה משחררת אותו ממילוי של ההתחייבויות הכספיות שהוטלו עליו לפני ביטול החברות.

7.3. עם קבלת החלטת האסיפה הכללית לפי הצעת ועד האיגוד ו/או וועדת הביקורת על הפסקת חברותו של החבר באיגוד, רשאית האסיפה הכללית להוציא חבר מהאיגוד במקרים הבאים:

7.3.1. אם שוכנעה, כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.

7.3.2. אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד, על אף שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב ועל אף שחלפו שלושים ימים, לפחות, בין אזהרה לאזהרה.

7.3.3. אם שוכנעה האסיפה, כי החבר הפר את תקנות ו/או משמעת האיגוד ו/או פעל בניגוד למדיניות האיגוד או בניגוד למדיניות הר"י ו/או בניגוד להחלטות האיגוד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או הפר את תקנות האיגוד או את תקנון הר"י ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד או להר"י בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על ידי בית משפט מוסמך או ועדת האתיקה של הר"י.

7.4. בכל מקרה שתעמוד לדיון באסיפה הכללית של האיגוד שאלת הוצאת חבר מן האיגוד, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב, ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני האסיפה ולטעון את טענותיו.

7.5. אם החליטה האסיפה על הוצאת חבר, יודיע לו הוועד על כך בכתב. החבר רשאי לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת בתוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי האסיפה. ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה או לאשר את הרחקת החבר מהאיגוד. החבר יהיה רשאי לערער על החלטה זו בפני בית הדין של הר"י.

7.6. האסיפה הכללית, בהמלצת הוועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר באיגוד. הודעה על דיון זה במסגרת האסיפה חייבת להישלח לחברים שלושים ימים, לפחות, לפני מועד האסיפה.

 1. זכויות וחובות

8.1. כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים ארציים ואזוריים של האיגוד ובכל הפעילויות המקצועיות.

8.2. זכות ההצבעה והזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מן המניין בלבד. למוסדות האיגוד ייבחרו רק חברים מן המניין אשר השלימו לפחות שתי שנות חברות רצופות. הזכות להיבחר לתפקידים ביצועיים, כגון יו"ר האיגוד, מזכיר האיגוד או גזבר האיגוד, מחייבת כי עיסוקו בפועל של החבר יהיה ברפואת משפחה.

8.3. ועד האיגוד רשאי לאסור השתתפות בבחירות לאיגוד על חבר שלא השלים את חובת תשלומיו לאיגוד לתקופה של 24 החודשים שלפני מועד עריכת הבחירות.

8.4. על כל חברי האיגוד מבלי שים לב לסוג חברותם מוטלות כל החובות של חברות באיגוד והם חייבים למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד. במקביל כל חברי האיגוד נהנים מכל הזכויות להוציא אותן זכויות שנשללו מהם במפורש בתקנון האיגוד ובלבד שחברי כבוד לא יחויבו בתשלום מיסים לאיגוד.

פרק ג' – נציגי האיגוד בגופים בינלאומיים

9.1. האיגוד מיוצג בגופים הבינלאומיים הבאים:
א. WONCA – איגוד רופאי המשפחה העולמי
ב. EQUIP - European Society for Quality and Safety in Family Practice
ג. EURACT - European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine
ד. EGPRN - European General Practice Research Network
ה. EURIPA - European Rural and Isolated Practitioners Association
ו. VASCO DE GAMA MOVEMENT - WONCA Europe working group for new and future General Practitioners
ז. ESLM - European Society of Lifestyle Medicine
ח. איגוד הבאלינט העולמי
ט. IPCRG - International Primary Care Respiratory Group
י. בגופים נוספים על פי החלטת האסיפה הכללית.

9.2. האיגוד מיוצג בגופים הבינלאומיים על פי הנחיות אלו:
א. נציג האיגוד ב-WONCA יהא יו"ר ועד האיגוד.
ב. נציג האיגוד ב-EQUIP יהא יו"ר ועדת איכות או כל נציג שהוא, שיבחר לשם כך ברוב קולות ועד האיגוד
ג. נציג האיגוד ב-EGPRN יהא יו"ר הועדה המדעית או כל נציג שהוא, שיבחר לשם כך ברוב קולות ועד האיגוד
ד. נציג האיגוד ב-  EURACTיהא נציג שיקבע על ידי חימ"ר או כל נציג שהוא, שיבחר לשם כך ברוב קולות ועד האיגוד
ה. נציג האיגוד ב-  EURIPAיהא יו"ר החוג לרפואת כפר וספר או כל נציג שהוא, שיבחר לשם כך ברוב קולות ועד האיגוד
ו. נציג האיגוד ב-   VASCO DE GAMAיהא ראש קבוצת ואסקו דה גמה בישראל או כל נציג שהוא, שיבחר לשם כך ברוב קולות ועד האיגוד ובלבד שהינו חבר האיגוד המתמחה ברפואת המשפחה
ז. נציג האיגוד ב- ESLM יהא יו"ר החוג לרפואת אורחות חיים או כל נציג שהוא, שיבחר לשם כך ברוב קולות ועד האיגוד
ח. נציג האיגוד באיגוד הבאלינט העולמי יהא יו"ר החוג לבאלינט או כל נציג שהוא, שיבחר לשם כך ברוב קולות ועד האיגוד
ט. נציג האיגוד ב- IPCRG יהיה יו"ר קבוצת העניין של האיגוד בתחום מחלות הנשימה או כל נציג שהוא, שיבחר לשם כך ברוב קולות ועד האיגוד
י. תפקיד הייצוג אינו ניתן להעברה על ידי הנציגים הנבחרים. במידה והנציגים הנבחרים(ע"פ סעיף 9.2 ) לא יוכלו למלא את תפקידם,  יבחר ועד האיגוד ברוב קולות בחבר ועד אחר או בחבר ועדה של האיגוד או בחבר מן המניין הראויים והמתאימים ביותר למלא את השליחות בשם האיגוד.

י. יו"ר ועד האיגוד יוחלף ע"י סגנו במועצת WONCA.

9.3. על נציגי האיגוד בחו"ל מוטלת החובה לדווח בכתב לוועד האיגוד ולועדת הביקורת על הכינוס בו השתתפו תוך חודש ממועד חזרתם ארצה.

9.4. החזר הוצאות הנסיעה וההשתתפות בכנסי הגופים הבינלאומיים יינתן על ידי גזבר האיגוד כנגד הצגת קבלות ולאחר מילוי חובת הדיווח המפורטת בסעיף 9.3 דלעיל. ועד האיגוד רשאי לקבוע סכום גג אחיד להחזר הוצאות ההשתתפות בכנסים בהסכמת ועדת הביקורת ומחלקת החשבונות בהר"י. במקרים חריגים של העדר אמצעי תשלום בידי הנציגים, גזבר האיגוד באשור ועדת הביקורת יוכל לממן מראש את רכישת כרטיס הטיסה ודמי ההרשמה לכנס ובהתאם לסכום הגג שיקבע.

9.5. הנציגים בגופים הנ"ל יקיימו קשר מתמיד ושוטף עמם. דיווחים שוטפים מהנעשה בגופים האלה יינתנו לוועד האיגוד בכל ישיבה, וימסרו לפרסום בפרסומי האיגוד. הנציגים יהוו כתובת קשר לחברי האיגוד הרוצים להימנות עם חברי הגופים הנ"ל או להשתתף במגוון הפעילויות אשר הם מציעים. בנוסף,הנציגים ידאגו להיזון הדדי בין ועדות האיגוד לבין הגופים הקשורים בנושאי  הועדות.

9.6 השתתפות בכנס הקרוב שלאחר מועד בחירת הנציג תהיה של הנציג הישן/האחרון (וזאת בתנאי שהמועד האחרון לרישום מוקדם לכנס חל לפני מועד הבחירה של הנציג החדש).

 

פרק ד-מוסדות האיגוד.

10.1. מוסדות האיגוד:

א. אסיפה כללית.

ב. ועד האיגוד מונה 15 חברים, ובהם יו"ר, סיו"ר, מזכיר, וגזבר;
ג. הוועד הפועל המורכב מ: יו"ר האיגוד, סגן יו"ר האיגוד, מזכיר האיגוד, הגזבר וחבר חמישי של הוועד הפועל.

ג. ועדת ביקורת הכוללת שלושה חברים;

ד. ועדות משנה, שייקבעו לפי הצורך על ידי ועד האיגוד.

ה. ועדת קבלה המונה שני חברים מתוך וועד האיגוד.

ו. מועצת האיגוד הכוללת את יו"ר איגוד, חברי ועד האיגוד, חברי ועדת ביקורת, מנהלי המחלקות לרפואת משפחה, ראשי החוגים באיגוד וראשי החוגים לרפואת משפחה באוניברסיטה

10.2. בנוסף למוסדות דלעיל יפעלו כחוגים במסגרת האיגוד החוגים הבאים.

10.2.1 חימ"ר – החוג הישראלי למורים ברפואת המשפחה(להלן: חימ"ר). לחימ"ר יהא תקנון עצמאי ומוסדות משלה אולם כל החלטה או תקנה של מוסדותיה הנוגדת את תקנון האיגוד,או את החלטות ועד האיגוד, או את תקנון הר"י תהא בטלה מעיקרה. מוסדות חימ"ר יוכלו לערער לועדת הביקורת ו/או לאסיפה הכללית של האיגוד בכל מקרה של חילוקי דעות עם ועד האיגוד.
תקנון חימ"ר מצ"ב כנספח לתקנון זה.

10.2.2. רמב"ם - חוג "רשת המחקר ברפואת משפחה" (להלן: רמב"ם). לרשת תקנון עצמאי ומוסדות משלה, אולם כל החלטה או תקנה של מוסדותיה הנוגדת את תקנון האיגוד, או את החלטות ועד האיגוד, או את תקנון הר"י תהא בטלה מעיקרה. מוסדות הרמב"ם יוכלו לערער לועדת הביקורת ו/או לאסיפה הכללית של האיגוד בכל מקרה של חילוקי דעות עם ועד האיגוד.
תקנון רמב"ם מצ"ב כנספח לתקנון זה.

10.2.3. החוג לרפואת ספר - לחוג תקנון עצמאי ומוסדות משלו, אולם כל החלטה או תקנה של מוסדותיה הנוגדת את תקנון האיגוד, או את החלטות ועד האיגוד, או את תקנון הר"י תהא בטלה מעיקרה. מוסדות החוג לרפואת ספר יוכלו לערער לועדת הביקורת ו/או לאסיפה הכללית של האיגוד בכל מקרה של חילוקי דעות עם ועד האיגוד.
תקנון החוג לרפואת ספר מצ"ב כנספח לתקנון זה.

10.2.4. החוג לטיפול בכאב ברפואת המשפחה - לחוג תקנון עצמאי ומוסדות משלו, אולם כל החלטה או תקנה של מוסדותיה הנוגדת את תקנון האיגוד, או את החלטות ועד האיגוד, או את תקנון הר"י תהא בטלה מעיקרה. מוסדות החוג לטיפול בכאב ברפואת המשפחה יוכלו לערער לועדת הביקורת ו/או לאסיפה הכללית של האיגוד בכל מקרה של חילוקי דעות עם ועד האיגוד.
תקנון החוג לטיפול בכאב ברפואת המשפחה מצ"ב כנספח לתקנון זה.

10.2.5. החוג לרפואת אורחות חיים - לחוג תקנון עצמאי ומוסדות משלו, אולם כל החלטה או תקנה של מוסדותיה הנוגדת את תקנון האיגוד, או את החלטות ועד האיגוד, או את תקנון הר"י תהא בטלה מעיקרה. מוסדות החוג לרפואת אורחות חיים יוכלו לערער לועדת הביקורת ו/או לאסיפה הכללית של האיגוד בכל מקרה של חילוקי דעות עם ועד האיגוד.
תקנון החוג לרפואת אורחות חיים מצ"ב כנספח לתקנון זה.

10.2.6. חוג באלינט - לחוג תקנון עצמאי ומוסדות משלו, אולם כל החלטה או תקנה של מוסדותיה הנוגדת את תקנון האיגוד, או את החלטות ועד האיגוד, או את תקנון הר"י תהא בטלה מעיקרה. מוסדות חוג באלינט יוכלו לערער לועדת הביקורת ו/או לאסיפה הכללית של האיגוד בכל מקרה של חילוקי דעות עם ועד האיגוד.
תקנון חוג באלינט מצ"ב כנספח לתקנון זה.

10.2.7. החוג לקידום בריאות האישה במשפחה ובחברה - לחוג תקנון עצמאי ומוסדות משלו, אולם כל החלטה או תקנה של מוסדותיה הנוגדת את תקנון האיגוד, או את החלטות ועד האיגוד, או את תקנון הר"י תהא בטלה מעיקרה. מוסדות החוג לקידום בריאות האישה במשפחה ובחברה יוכלו לערער לועדת הביקורת ו/או לאסיפה הכללית של האיגוד בכל מקרה של חילוקי דעות עם ועד האיגוד.
תקנון החוג לקידום בריאות האישה במשפחה ובחברה מצ"ב כנספח לתקנון זה.

10.2.8 התארגנות ואסקו דה גמה ישראל

10.2.9 קבוצת העניין הישראלית במחלות דרכי הנשימה

10.2.10 קבוצת עניין  - 10 חברים באיגוד לפחות, יוכלו להציע להקים קבוצת עניין בתחום מסוים (לדוגמא: סכרת, מחלות דרכי הנשימה, מחלות כבד, אולטראסאונד ברפואת משפחה), הקמת הקבוצה תאושר על ידי וועד האיגוד. קבוצת העניין תפעל לקידום אותו תחום בקרב רופאי המשפחה תחת פיקוח ובקרה של וועד האיגוד.

 1. אסיפה כללית

11.1. אסיפה כללית רגילה.

א. אסיפה כללית של האיגוד תתקיים אחת לשנה קלנדרית בתנאי שלא יעברו יותר מ-15 חודשים בין אסיפה לאסיפה. מועד האסיפה ומקומה ייקבעו על ידי הוועד.
ב. במידה ובמהלך האסיפה הכללית של האיגוד יערכו בחירות ליו"ר ולוועד האיגוד, על הוועד למנות את ועדת הבחירות לפחות 90 יום לפני כינוסה.

11.2. אסיפה כללית שלא מן המניין.

א. הוועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת, והוא חייב לעשות זאת בתוך 30 ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת ועדת הביקורת של האיגוד ו/או ע"י 25% מהחברים מן המניין. אסיפה זו תהיה חוקית בתנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.

ב. באסיפה כללית שלא מן המניין לא ניתן לערוך בחירות לוועד ולנושאי התפקידים באיגוד. לעומת זאת, בין יתר החלטותיה, אבל ברוב של שני שליש, ניתן לקבל החלטה על הפסקת כהונת ועד ו/או יו"ר מכהנים ולהכריז על קיום מועד בחירות חדשות בתוך 90 יום.

11.3. אסיפה כללית ומניין חוקי.

כל אסיפה כללית בין רגילה ובין שלא מן המניין תהא חוקית אם נתקיימו התנאים כדלקמן כולם יחד:
א. ההזמנות יישלחו לכל החברים שלושים ימים, לפחות, לפני המועד שנקבע. הוועד יידע את הר"י בדבר קיומה ומועדה של האסיפה ויזמינה להשתתף באסיפה. ההזמנות יפרטו את סדר היום של האסיפה כולל הודעה על בחירות (אם מתקיימות במהלכה) או, לחלופין, יפנו את החברים למקום שבו מפורסם סדר היום.
ב. האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי, אם יהיו נוכחים בה מחצית, לפחות, מחברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה. אם בזמן שנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תידחה האסיפה הכללית למשך חצי שעה, ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. זכות ההצבעה שמורה לחברים מן המניין בלבד.

11.4. סדר יומה של האסיפה הכללית

א. הודעה/הזמנה לאסיפה כללית רגילה או לאסיפה כללית שלא מן המניין תפרט את סדר יומה כולל הודעה על בחירות (אם מתקיימות במהלכה של אסיפה כללית רגילה) או, לחילופין, תפנה את החברים למקום בו מפורסם סדר היום.
ב. סדר היום ייקבע על ידי הוועד. נושא שלא נכלל בסדר היום כפי שפורסם,לא יידון באסיפה, אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב שני שליש מקולות המשתתפים.
ג. ללא הודעה מוקדמת והקמת ועדת בחירות 90 יום טרם כנוס האסיפה, לא ניתן, בכל מקרה, להכליל בסדר היום הליך בחירות מכל סוג שהוא פרט לאמור בסעיף 11.5 ה.

11.5. החלטות.

א. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות יהיו בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי 20% מהמשתתפים. כל חבר רשאי רק לדעה אחת.
ב. אם הדעות בהצבעה מכל סוג תהיינה שקולות - יכריע היו"ר.
ג. במקרה של שיוון קולות בבחירות ליו"ר האיגוד, יתבצע סבוב בחירות נוסף בין המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על ידי הגרלה או על ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.
ד. החלטה על הוצאת חבר מהאיגוד תהייה בהצבעה חשאית.
ה. אסיפה כללית רגילה או שלא מן המניין יכולה לקבל ברוב של שני שליש החלטה על הפסקת הכהונה של ועד ו/או יו"ר האיגוד המכהנים ולקבוע מועד לבחירות חדשות בתוך 90 יום.

11.6. תפקידי האסיפה הכללית הם:

א. קבלת דו"ח על פעילות הוועד, על פעילות היו"ר ,המזכיר והגזבר כולל דו"ח כספי ודו"ח ועדת הביקורת.

ב. בחירת יו"ר, חברי ועד האיגוד וחברי ועדת הביקורת אחת לשלוש שנים.

ג. דיון והחלטה בנושאים שעל סדר היום, ובנושאים אשר האסיפה החליטה להעלות ברוב שני שליש מקולות המשתתפים .

ד. התוויית הנחיות ודרכי פעולה לוועד ולפעילות האיגוד עד לאסיפה הבאה.

 1. ועד האיגוד

א. מספר חברי ועד האיגוד יהיה לפי החלטת האסיפה הכללית ,לא פחות מחמישה חברים ומקסימום עד 15 חברים(כולל היו"ר). הועד יבחר בישיבתו הראשונה בנושאי התפקידים העיקריים באיגוד, בסגן היו"ר , במזכיר, בגזבר, בחבר הוועד הפועל ובראשי הועדות השונות של האיגוד ובשני חברי וועדת קבלה.
ב. כחבר ועד יוכל להיבחר כל חבר מן המניין בתנאי שהשלים לפחות שתי שנות חברות רצופות.ג. התפטר חבר ועד האיגוד מתפקידו או שנבצר ממנו להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי חברי הוועד המכהנים בבחירות לאיגוד.
ד. חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאיגוד.
ה. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.
ו. חבר ועד האיגוד שנעדר משלוש ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה ותינתן לו ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני הוועד.

12.1. תקופת כהונתו של הועד.

א. חברי הוועד ייבחרו על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים, ולא יוכלו לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות.
ב. הוועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על ידי האסיפה הכללית של האיגוד. אסיפה כללית רשאית להפסיק את פעילות הוועד לפני תום תקופת כהונתו ברוב של שני שליש ולהכריז על מועד בחירות חדש בתוך 90 יום.
ג. במקרה ופחת מספר חברי הוועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים, ייכנסו חברי הוועד הנותרים, בתוך 60 ימים, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על השלמת הרכב הוועד עם החבר/חברים שקיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי חברי הוועד המכהנים בבחירות לאיגוד.
ד. במקרה ויו"ר האיגוד התפטר ו/או נבצר ממנו למלא תפקידו מכל סיבה שהיא –יפעל הועד באשור ועדת הביקורת לבחירת ועדת בחירות לצורך הכנת הבחירות והצגת המועמדים וכן לכנוס אסיפה כללית לשם בחירת יו"ר חדש בתוך 90 יום. היו"ר החדש יכהן עד תום תקופת הכהונה המקורית של היו"ר היוצא.

12.2. החלטות הועד

א. החלטות הועד מתקבלות ברוב דעות הנוכחים בישיבתו.
ב. במקרה של שוויון קולות בהצבעת הוועד - יכריע קולו של היו"ר.
ג. הוועד יתעד את החלטותיו, והנימוקים שבצידם, בפרוטוקולים כתובים.
ד. ועד האיגוד לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתיישבת עם תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י.

12.3. ישיבת הועד

א. יו"ר הועד,מזכיר הועד ו/או הועד הפועל מכנסים את ישיבת הועד וקובעים את סדר היום.
ב. ישיבות הועד תהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לא פחות משלושה חברים לפחות, מחברי הועד. ישיבות הועד יתקיימו לפחות ארבע פעמים בשנה.
ג. על פי בקשה בכתב או בעל פה של שני שליש מחברי הועד ניתן לכנס ישיבת ועד מיוחדת.
ד. חברי הועד יכולים להעביר הצעות לסדר היום אל היו"ר או אל הוועד הפועל לא יאוחר מ-14 יום טרם ישיבת הועד.
ה. אל ישיבות הועד, בהתאם לנושאים הנידונים ועל פי הצורך, יוזמנו כמשקיפים נושאי התפקידים הבכירים בארגונים הקשורים לאיגוד, נציגים מהר"י, מארגונים שאיתם מנהלים פרויקטים משותפים וכן באופן קבוע נציג ועדת הביקורת של האיגוד.

12.5. תפקידי הועד
א. ייצוג האיגוד.
ב. הוצאה לפועל של החלטות האסיפה הכללית .
ג. ארגון כנסים והשתלמויות לחברי האיגוד.
ד. דיון ואשור תכניות העבודה של היו"ר, המזכיר ויו"ר ועדות האיגוד ומעקב אחר הבצוע.
ה. לקבוע את תקציב האיגוד לאשר הוצאות לפעילויות השונות של האיגוד על פי הצגתן על ידי היו"ר ו/או מזכיר הועד ועל ידי יו"ר ועדות האיגוד. הוועד יקבע את גובה מס החבר שיוטל על חברי האיגוד, כל שינוי בגובה מס החבר כפוף לאישור הועד המרכזי של הר"י.
ו. דיווח לאסיפה הכללית על מכלול הפעולות ובאחריותו (ושל הגזבר) הצגת הדו"ח הכספי אחת לשנה.
ז. הוועד יפרסם את עיקרי ישיבות הוועד והחלטות הוועד וכן כל נושא אחר שימצא לנכון באופן פומבי מעת לעת באחד מאמצעי התקשורת הזמינים לשימושו לכלל חברי האיגוד.
ח. הוועד ימנה את חברי ועדת הבחירות 90 יום לפני מועד הבחירות ע"פ האמור בתקנון זה.
ט. הועד יטפל בכל הבעיות במסגרת מטרות האיגוד שלא יוחדו בתקנון זה לגוף אחר.
י. ועד האיגוד מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הוועד היוצא של האיגוד, ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון האיגוד ולתקנון הר"י, אלא אם כן פעל הוועד היוצא בניגוד לתקנון האיגוד או בניגוד לתקנון הר"י, וזאת בכפוף לכל דין.

12.6. הועד הפועל

הועד בישיבתו הראשונה לאחר הבחירות, יבחר וועד הפועל בו חמישה חברים הכולל את היו"ר, סיו"ר, המזכיר, הגזבר וחבר ועד נוסף. הוועד הפועל ינהל את עבודתו השוטפת של הועד, יפעל בשם האיגוד בין ישיבות הוועד.

12.7. ועדות האיגוד

א. בנוסף לאמור לעיל, ועד האיגוד יפעיל ועדות מקצועיות כדלקמן:
1. ועדת התמחות וסילבוס.
2. ועדה מדעית .
3. ועדת כנסים והשתלמויות.
4. ועדת איכות .
5. ועדת פרסים ומלגות.
6. ועדה אד-הוק לפרויקטים ייחודיים של האיגוד.

ב. בראש כל ועדה יעמוד יו"ר שיבחר מקרב חברי ועד האיגוד בישיבת הועד הראשונה לאחר הבחירות.

ג. יו"ר כל ועדה רשאי לבחור את שאר חברי הועדה השונים מקרב חברי הועד שאינם נושאים תפקידים בכירים ו/או מקרב חברים מן המניין בעלי ותק של שנה ויותר בהתייעצות עם הועד הפועל. כתבי מינוי לחברי הועדה ימסרו על ידי היו"ר ו/או הועד הפועל.

ד.יו"ר כל ועדה יציג בפני ועד האיגוד בתוך 60 יום מהקמת הועדה תכנית עבודה שנתית ותשומות הנגזרות ממנה.

ה. יו"ר כל ועדה ידווח על פעולות הועדה לוועד האיגוד בכל ישיבה וימציא דו"ח חצי שנתי כתוב ליו"ר האיגוד.

ו. יו"ר שלא יפעיל את הועדה על פי הנחיות התקנון יוחלף לאחר שנה.

ז. לצורך ניהול פעילויות מורכבות של האיגוד בתחומים שונים, באחריות יושבי ראש של הועדות אשר נוגעות לעניין/נושא לפעול בשיתוף פעולה ובתיאום ולהמציא דיווח שוטף לוועד האיגוד.

12.8. בעלי התפקידים באיגוד.

12.8.1. יו"ר האיגוד.
היו"ר ייבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות ההצבעה, לכהונה בת שלוש שנים, ולא יוכל לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת לפחות.

מתפקידו של היו"ר לייצג את האיגוד בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד האיגוד ולהיות אחראי לפעילויות האיגוד למיניהן. בהיעדרו, ימלא את מקומו הסיו"ר או מזכיר האיגוד.

12.8.2. מזכיר האיגוד.
מזכיר האיגוד ייבחר על ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות.
מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועד, לבצע את ההתכתבויות של האיגוד, לדאוג לכך שבמחלקת איגודים בהר"י תהיה רשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם, וכמו כן עליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות.
בהיעדר המזכיר ימלא את מקומו יו"ר האיגוד או הסיו"ר.

12.8.3. גזבר האיגוד.

גזבר האיגוד ייבחר על ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות.
הגזבר יהיה אחראי, בין היתר, לגביית מסי חבר,ניהול חשבונות האיגוד, תשלומי הוצאות והחזרים ויידוע הועד והיו"ר על כל חריגה מהתקציב. מתפקידו להגיש לוועד, למחלקת החשבונות בהר"י, לועדת הביקורת ולאסיפה הכללית דו"ח שנתי מפורט על פעילות זו. כמו כן, עליו להעביר דו"חות שוטפים לוועד, למחלקת החשבונות בהר"י,ולועדת הביקורת בנוגע למצב החשבון של האיגוד וכלל הפעילות הכלכלית שלו.
בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו יו"ר האיגוד או סגנו.

12.8.4.סיו"ר האיגוד.

סיו"ר האיגוד יבחר על ידי הועד ומבין חבריו ברוב קולות.
מתפקידו לסייע ליו"ר הועד בפעילויות הייצוג אליהם יוסמך על ידי היו"ר ובהעדרו למלא את מקומו. בהעדרם מהתפקיד של מזכיר האיגוד או הגזבר, סיו"ר האיגוד ימלא את מקומם עד חזרתם לפעילות.

 1. תקציב ,הטלת מסים וניהול חשבונות.

13.1.תקציב האיגוד וגובה מס החבר שיוטלו על חברי האיגוד ייקבעו על ידי הוועד.
א. שיעור מסי החבר ייקבע באישור הוועד המרכזי של הר"י, וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י.
ב. הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת, ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב רגיל של האסיפה הכללית, אישור ועדת הביקורת ואישור הועד המרכזי של הר"י.
ג. הוועד רשאי לקבל כספים שנועדו לחסויות לקיום כנסים ומחקרים מחברות וגורמים מסחריים אך ורק בהתאם להנחיות האתיות שגובשו ופורסמו בנדון על ידי הר"י  ובאישור מחלקת החשבונות בהר"י.
ד. הוועד ייקבע את ההפרשות לכלל פעילויות האיגוד, כולל לפעילות שוטפת של הוועד, של היו"ר, המזכיר, הגזבר והוועדות המקצועיות, לפעילות של החוגים באיגוד, לכנסים והשתלמויות, לייצוג בגופים בינלאומיים ולמתן פרסים ומלגות בהתאם להכנסות הצפויות להתקבל ממסי החברים ומחסויות.
ה. בחסויות מחברות וגורמים מסחריים רשאי הוועד להשתמש למימון הפעילות השוטפת שלו או אד-הוק למטרה לה נועדו ובכפוף לאישור מחלקת חשבונות בהר"י.

13.2. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר.

13.3. יו"ר האיגוד, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם. על המחאות האיגוד להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה.

13.4. מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא (כגון יציאה לחו"ל) - תבוטל חתימתו בחשבון האיגוד בבנק, וועד האיגוד ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.

13.5. העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה באיגוד לאחר הליך בחירות, יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות ובתוך 30 ימים, לכל המאוחר, לאחר מועד קיומן.

13.6. גזבר האיגוד יהיה אחראי, בין היתר, לגביית מסי חבר,ניהול חשבונות האיגוד ויידוע הועד והיו"ר על כל חריגה מהתקציב. מתפקידו להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח מפורט על פעילות זו ולהעביר דו"חות לועדת הביקורת, למחלקת החשבונות בהר"י בנוגע למצב החשבון של האיגוד וכלל הפעילות הכלכלית שלו. הפעילות הכלכלית של האיגוד תתבצע בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר"י.

13.7. בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו יו"ר האיגוד או סגנו.

13.8. הוצאות הנסיעה ודמי ההרשמה של נציגי האיגוד לכנסים של גופים בינלאומיים בהם האיגוד חבר באופן רשמי ישולמו על ידי הגזבר לנציגים כנגד הצגת קבלות ו/או עד סכום גג על פי החלטת הועד, רק לאחר מלוי חובת הדיווח על הכנס בכתב וקבלת אישור ועדת הביקורת.

13.9. התקשרויות כספיות עם חברות כנסים, נסיעות, בתי מלון, אתרי אינטרנט, מוציאים לאור ו/או ספקים אחרים - כל התקשרות כזו צריכה להיות מעוגנת בהסכם משפטי שעבר את אישור המחלקה המשפטית בהר"י ובתאום מחלקת החשבונות בהר"י.

 1. חובות נושאי משרה.
  נושאי משרה באיגוד חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי האיגוד וכלפי הר"י.
 2. ועדת ביקורת.

15.1. האסיפה הכללית, אחת לשלוש שנים, תבחר שלושה חברים מן המניין בעלי ותק חברות של שנתיים רצופות לפחות שיהוו את ועדת הביקורת.

15.2. על ועדת הביקורת להתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה. חבר ועדה שנעדר משלוש ישיבות רצופות,ללא סיבה סבירה,ייחשב כמתפטר מתפקידו. ועד האיגוד ימנה חבר זמני אחר תחתיו עד מועד קיום האסיפה הכללית הקרובה בה ייבחר המחליף באופן רשמי.

15.3. מתפקידי הועדה:
א. לבדוק את כל העניינים הכספיים,כולל העמידה בתקציב של האיגוד ואת הגשת הדוחות הכספיים של הגזבר לפני העברתם לוועד האיגוד, לרואה החשבון ולהר"י.
ב. לבדוק את חוקיות החלטות ועד האיגוד בין היתר, בנוגע לקבלת חברים,להפסקת חברות, על פעולות ופרויקטים, על סדר היום של האסיפה הכללית, על התקשרויות עם גופים מחוץ לאיגוד, על כנסים והשתלמויות מתן פרסים ומלגות.
ג. לבקר את פעילות ועדות האיגוד השונות, את העמידה ביעדי תכנית העבודה והתקציב והגשת הדוחות.
ד. לבקר את פעילות נושאי התפקידים הבכירים בוועד האיגוד, את תפקוד הועד הפועל והגשת הדוחות.
ה. לבקר את פעילות שאר הגופים הקשורים עם האיגוד ופעילות נציגי האיגוד ושלוחותיו בגופים הבינלאומיים בהם הם חברים.
ו. לבדוק את חוקיות תהליכי הבחירות ליו"ר, לוועד האיגוד ולנושאי התפקידים באיגוד.
ז. לבדוק את חוקיות הפסקת חברות בוועד האיגוד, החלפת מזכיר, גזבר או יו"ר ועדה, השלמת מכסת החברים בוועד האיגוד ובועדות האיגוד.
ז. לבדוק את חוקיות תהליך כנוס אסיפה שלא מן המניין והגשת המלצה לוועד האיגוד בנדון.
ח. להגיש דוחות בכתב לפחות פעם בשנה ליו"ר האיגוד, לוועד האיגוד ולאסיפה הכללית.
ט. לבדוק הצעות לשינוי תקנון האיגוד ולהעביר את המלצותיה בנדון קבלה או דחייה לוועד האיגוד ולאסיפה הכללית.
י. לנציג ועדת הביקורת זכות להשתתף בישיבות הועד כמשקיף.

 1. נוהל בחירות באיגוד
  16.1. הבחירות ליו"ר האיגוד, לחברי ועד האיגוד ולחברי ועדת הביקורת תעשנה באסיפה כללית מן המניין אחת לשלוש שנים אלא אם כן הוחלט ע"י אסיפה כללית על הפסקת כהונת ועד ו/או יו"ר מכהנים והכרזת בחירות חדשות בתוך 90 יום מקבלת ההחלטה.
  16.2. הבחירות ליו"ר האיגוד באסיפה הכללית תתנהלנה בנפרד מהבחירות לשאר חברי ועד האיגוד ושל ועדת הביקורת. אין כל הכרח לערוך את הבחירות ליו"ר במקביל לוועד האיגוד ו/או לועדת הביקורת.
  16.3. הבחירות באסיפה הכללית נערכות בפיקוח ועדת הבחירות, המונה שלושה חברים מן המניין.
  א. ועדת הבחירות נבחרת על ידי וועד האיגוד 90 ימים לפני מועד עריכת בחירות באסיפה הכללית. לועדת הבחירות יבחרו חברים מן המניין בלתי תלויים, שאינם מכהנים או מועמדים  לתפקיד ביצועי אחר באיגוד ( ועד האיגוד, ועדת ביקורת וועדת קבלה).
  ב. יו"ר ועדת הבחירות ייבחר על ידי חבריה. החלטות ועדת הבחירות תתקבלנה ברוב קולות של המצביעים באותו עניין. במקרה של שוויון קולות, תהיה ליו"ר הוועדה זכות הכרעה.
  ג. התפטר חבר ועדת הבחירות או נבצר ממנו למלא תפקידו מכל סיבה שהיא, ייבחר חבר אחר תחתיו על ידי ועד האיגוד.
  16.4. ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לתפקיד חבר בוועד האיגוד, ולתפקיד בועדת הביקורת ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד קיום הבחירות.
  16.5. ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת האיגודים המדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, על פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד.
  16.6. לא יאוחר מ-30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול סדר יום כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, סדרי הבחירות, שמות המועמדים ליו"ר הוועד ו/או לוועד האיגוד ולוועדת הביקורת ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים. ההזמנה לבחירות יכולה להישלח בצמוד להודעה ופרוט סדר יומה של אסיפה כללית מן המניין.
  16.7. ביום הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה במשך כל הבחירות, לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים. הבחירות יתנהלו כדלקמן:
  א. הבחירות ליו"ר, לוועד האיגוד ולשאר מוסדות האיגוד באסיפה הכללית,ייערכו בהצבעה אישית וחשאית, באמצעות קלפיות.

ב. במידה ומספר המועמדים לוועד האיגוד גדול מ-14, יערכו בחירות חשאיות לבחירת חברי הועד. כל חבר מן המניין יוכל לבחור עד 6 מועמדים מתוך רשימת המועמדים שהוצגה בפני חברי האיגוד.
ג. עם סגירת הקלפיות, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות. כל מועמד רשאי לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.
ד. בבחירות ליו"ר האיגוד, במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על ידי הגרלה או על ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.
ה. אם יש רק מועמד אחד למשרת היו"ר ו/או אם מספר המועמדים לוועד האיגוד או לועדת הביקורת זהה למספר החברים, כפי שקבוע בתקנון האיגוד (סעיף 10.1 ב,ג,), ניתן בהסכמת ועדת הבחירות, לאשר בחירת היו"ר או את הרכב הוועד ושל ועדת הביקורת בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על פי דרישת 20% מהחברים בעלי זכות ההצבעה באיגוד.
16.8. ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך 10 ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי האיגוד ולהר"י.
16.9. התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד.

 1. מועצת האיגוד המורכבת מיו"ר האיגוד, חברי הועד וועדת ביקורת, מנהלי המחלקות לרפואת משפחה, ראשי החוגים באיגוד וראשי החוגים לרפואת משפחה באוניברסיטה, תתכנס לפחות אחת לשנה. המועצה תוכל להמליץ לוועד האיגוד המלצות שונות לפעולה.  סמכות ההחלטות תישאר בידי הוועד הנבחר ואסיפת המליאה של האיגוד.
 2. שינוי תקנון.

17.1. תקנון זה יאושר על ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט.

17.2. שינויים בתקנון,פרט לסעיפים 1 עד 4 , לא יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית, אלא ברוב של  שני שלישים של המשתתפים.

17.3. כל הצעה לשינוי התקנון יש להעביר לפחות 60 יום טרם כנוס האסיפה הכללית אל ועדת הביקורת לשם בדיקתה והכנתה להצבעה בוועד האיגוד.

17.4. כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על ידי הוועד ותישלח לכל החברים עד 30 ימים לפני האסיפה הכללית. אין בשום פנים לשנות סעיפים 1 עד 4.

17.5. השינויים המוצעים יובאו לדיון בפני האסיפה הכללית, ושינויים שהתקבלו ברוב הדרוש יצוינו במפורש בפרוטוקול האסיפה ויקבלו את אישור הוועד והיועץ המשפטי בהר"י, בטרם ייכנסו לתוקף.

פרק ה'-פירוק האיגוד

 1. ההחלטה על פירוק האיגוד תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית  מן המניין וברוב של 75% של החברים מן המניין. במקרה של פירוק האיגוד, יועבר רכוש האיגוד לוועד המרכזי של הר"י, אשר יעבירו, לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאיגוד.
 2. שונות.
  תקנות ההסתדרות הרפואית יחייבו את האיגוד אם לא נקבע במפורש אחרת בתקנות אלו. במקרה של סתירה בין תקנות האיגוד לתקנון הר"י- יגבר תקנון הר"י.
  סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר"י.
  כל הנאמר בתקנון זה, הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה