COPD 10.05.2018

טיפול אנטיביוטי בהתלקחויות COPD קשות ובדיקת רמות פרוקלציטונין

במחקר קליני צרפתי החלטה על מתן אנטיביוטיקה בחולים עם התקלחות קשה של COPD על סמך רמות פרוקלציטונין היתה מלווה בעלייה משמעותית בתמותה

הטיפול בהתלקחויות קשות של COPD כרוך לרוב בטיפול אנטיביוטי, אם כי רק במחצית מהמקרים חיידקים הם הגורם להתלקחות. פרוקלציטונין הוא סמן שיכול לעזור לזהות מטופלים שירויחו מטיפול אנטיביוטי.

מחקר זה בדק את ההשערה שמתן אנטיביוטיקה על סמך בדיקת פרוקלציטונין בחולים עם התלקחות קשה של COPD תהיה ללא השפעה על התמותה.

החוקרים ערכו מחקר אקראי רב-מרכזי בצרפת. חולים שאושפזו עקב התלקחות קשה של COPD בטיפול נמרץ קיבלו טיפול אנטיביוטי על סמך רמות פרוקלציטונין או עפ״י קווים מנחים רגילים (קבוצת ביקורת). התוצאה שנמדדה הייתה תמותה בתום 3 חודשים, עם הגדרת אי-נחיתות של 12%.

נתונים סטטיסטיים: 151 חולים השתתפו בכל קבוצת מחקר. 30 חולים נפטרו בקבוצת הפרוקלציטונין (20%) ו-21 חולים נפטרו בקבוצת הביקורת (14%) (הפרש מותאם 6.6%, רווח בר סמך של 90%: 0.3-13.5%).

בקרב 119 החולים שלא קיבלו טיפול אנטיביוטי בתחילת המחקר, התמותה בקבוצת הפרוקלציטונין הייתה משמעותית גבוהה יותר (19/61 31% לעומת 7/58 12%, p=0.015).

סיכום: החוקרים סיכמו כי המחקר כשל להוכיח כי ניתן לצמצם טיפול אנטיביוטי בהתלקחויות קשות של COPD על סמך בדיקת רמות פרוקלציטונין.

מקור:

Procalcitonin algorithm to guide initial antibiotic therapy in acute exacerbations of COPD admitted to the ICU: a randomized multicenter study

Daubin, C., Valette, X., Thiollière, F. et al. Intensive Care Med (2018) 44: 428.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרוקלציטונין,  COPD,  התלקחויות
תגובות