NSCLC 22.10.2019

טיפול חדשני בסרטן ריאתי של תאים שאינם קטנים (NSCLC): מחקר פאזה 1

התרופה AMG 510 המעכבת את KRAS G12C נסבלת היטב בכל ארבעת המינונים שנחקרו והראתה פעילות נוגדת גידול כאשר כמונותרפיה לחולי NSCLC עם מוטציית KRASG12C

סרטן ריאה (אילוסטרציה)

מוטציית ה-KRAS G12C קיימת בכ-14% מחולי אדנוקרצינומה ריאתית וב-11% מחולי NSCLC. כיום, לא קיימים טיפולים מאושרים ה"תוקפים" מוטציה זו. AMG 510 הינה מולקולה קטנה המעכבת באופן ספציפי ובלתי הפיך את KRAS G12C על ידי נעילתו בצורתו הלא פעילה.

ניסוי פאזה 1, רב-מרכזי מסוג תווית פתוחה זה הינו הראשון שבוצע בבני אדם. המחקר התמקד בהערכת הבטיחות, הסבילות, הפרמקוקינטיקה (PK)  ויעילותה של AMG 510 במטופלים מבוגרים עם גידולים מוצקים מתקדמים באופן מקומי עם המוטציה KRAS G12C, ובכלל זה מטופלי NSCLC. בטיחות הייתה התוצא העיקרי שנבדק. שיעור שרידות כוללת (ORR, שהוערכה כל שישה שבועות), יחס סיכויים אבחנתיים (DOR), שרידות ללא התקדמות מחלה (PFS) ו-PK היוו תוצאים משניים. קריטריוני ההכללה העיקרים היו מוטציית KRASG12C, מחלה הניתנת למדידה או הערכה, התקדמות המחלה תחת טיפול סטטנדרטי, סטטוס ביצועים ECOG-2 ומעלה ותוחלת חיים מעל 3 חודשים. קריטריוני האי הכללה העיקריים היו גרורות מוח פעילות ואוטם בשריר הלב בשישה חודשים לפני תחילת המחקר. AMGי510 נתנה פומית עד התקדמות המחלה, אי-סבילות או נסיגה מוסכמת.

מתוך 35 המטופלים אשר השתתפו במחקר ל-13 היה NSCLCי(5 גברים ו-8 נשים, גיל חציוני 3 שנים). מטופלים אלה היה מספר טיפולים קודמים חציוני של 3 (טווח 1-5). משך זמן הטיפול החציוני עם AMGי510 היה 59 ימים (טווח 9-192 ימים).

במחקר לא נמצאה רעילות המגבילה את המינון (DLT). שישה חולי NSCLC חוו תופעות לוואי הקשורות לטיפול (6 בדרגה 1, 2 בדרגה 2 ו-2 בדרגה 3). תופעות הלוואי הקשורות לטיפול בדרגה 3 היו אנמיה (במטופל עם אנמיה בדרגה 2 בבסיס) ושלשולים שנמשכו יומיים במטופל השני. תופעת הלוואי הנפוצה ביותר שדווחה הייתה ירידה בתיאבון (בארבעה מטופלים) ושלשולים (בשלושה מטופלים). תגובת הגידול הטובה ביותר הוערכה בעשרה חולי NSCLC. מתוך עשרת המטופלים הללו, בחמישה מטופלים הייתה תגובה חלקית (2 מתוכם עם תגובה חלקית מאושרת), לארבעה הייתה מחלה יציבה ולאחד הייתה התקדמות מחלה. מתוך 13 חולי ה-NSCLC,י11 מטופלים נשארו במחקר והמשיכו לקבל AMGי510 ושני מטופלים הפסיקו את הטיפול בגין התקדמות המחלה בשבועות 6 ו-26.

החוקרים הגיעו למסקנה כי AMGי510 נסבלה היטב בכל ארבעת המינונים שנחקרו והראתה פעילות נוגדת גידול כאשר ניתנת כמונותרפיה לחולי NSCLC הנושאים את מוטציית KRASG12C.

נושאים קשורים:  NSCLC,  מחקרים,  תגובה חלקית,  תגובה מלאה,  מחלה יציבה
תגובות