הודעות 25.10.2020

הגדרת תחומי העיסוק של רופאי משפחה

קביעת גבולות לאחריותו של רופא המשפחה ולתפקידיו יביאו לשיפור איכות הטיפול ויצמצמו את ניגוד העניינים בין המחויבות לבריאותו של המטופל לבין המחויבות לקופת החולים

איגוד רופאי המשפחה מאמץ את הגדרת מקצוע רפואת המשפחה שנקבעה לא מכבר על ידי איגוד רופאי המשפחה העולמי, ואת תחומי ההכשרה, המיומנויות, הידע והעיסוקים כפי שהוגדרו על ידי האיגוד האירופי למורים ברפואת המשפחה.

הזדקנות האוכלוסייה והגידול הטבעי בה, העלייה במורכבות המחלות והטיפול בהן, הצפת המידע והרחבת הביקוש לשירותים שונים, מגבירים את העומס על רופאי המשפחה. מכאן, עולה צורך להגדיר את עקרונות העבודה ואת יסודות עיסוקם של רופאי המשפחה במערכת הרפואה הציבורית בישראל. לרופא המשפחה תפקידים רבים הניזונים מתוכנית ההתמחות, הכשרות נוספות לאורך שנות העבודה וכיווני התפתחות אישיים. ייחודו של המקצוע הוא בראייה הרחבה של הפונים לטיפול, אך העומס הגובר מחייב גם הצבת גבולות.
הגדרת תפקידיו של רופא המשפחה ותחומי אחריותו יכולים להיקבע רק על-ידי איגוד רופאי המשפחה האחראי על המקצוע. לא ניתן לחייב רופא העוסק ברפואת משפחה לעסוק בתחומים אשר אינם תואמים את תחום התמחותו והכשרתו. יחד עם זאת, אין בכך להגביל את פעילות הרופאים, אשר מעוניינים ומוכנים לעסוק בתחומים נוספים.

קביעת גבולות לאחריותו של רופא המשפחה ולתפקידיו יביאו לשיפור איכות הטיפול ויצמצמו את ניגוד העניינים בין המחויבות לבריאותו של המטופל לבין המחויבות לקופת החולים.

התחומים המפורטים מטה אינם חלק מליבת העיסוק של רופא משפחה ועל כן, אינם יכולים להתבצע בזמן הטיפול במערכת הרפואה הציבורית:

א. אישורי כשירות לפעולות רפואיות ואחרות שאינן מבוצעות ישירות או בהשגחת הרופא.
ב. אימות נכונות הצהרותיו של אדם.
ג. הפקת הפניות או מעקב אחר תוצאות של בדיקות, שהומלצו על-ידי רופא או מטפל אחר בתוך אותה קופת חולים )מרשמים שמחוץ לקופה יכובדו בהתאם לכללי הקופה ללא צורך להחליפם במרשם פנימי).
ד. הנחיות איגודים אחרים שלא נכתבו בתיאום ובשיתוף של איגוד רופאי המשפחה.
ה. העברת החלטות אודות היעדר אישור מנהלי או רפואי על בקשות לאישור תרופות, בדיקות או הפניות.
ו. רפואה מונעת פרואקטיבית (רשימות לטיפול) באוכלוסיות מטופלים בריאים. יש להתמקד ביעוץ בנושא רפואה מונעת למטופלים המגיעים אל רופא המשפחה.

רופא המשפחה מחויב להסביר ולנמק את המלצותיו ומחויב לבריאות מטופליו אולם האחריות לביצוע המלצות רפואיות היא של המטופל.

אנו קוראים לקופות החולים, ארגוני הרופאים והאיגודים המדעיים האחרים לאמץ קריאה זו, ולפעול על פיה תוך שיח עם איגוד רופאי המשפחה.

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות